Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

หลักสูตรปริญญาตรี


1. คณะบริหารศาสตร์

          1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

          2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

          3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

          4) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

          5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสากรรม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)

          2) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)

          3) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)

          4) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562)

          5) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล(ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

          6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

          7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

          8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

          9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

          1) หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

          2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ท้องถิ่นและชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

          3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

4. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

          1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

                  - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (5 ปี)

                  - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  (4 ปี)

          2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                  - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (5 ปี)

                  - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  (4 ปี)

          3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                   - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (5 ปี)

                   - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  (4 ปี)

          4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

                   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (5 ปี)

                   - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  (4 ปี)

          5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

                   - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (5 ปี)

                   - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  (4 ปี)

          6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                    - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (5 ปี)

                    - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  (4 ปี)

5. คณะศิลปศาสตร์

          1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558)

          2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

          3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

          4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

          5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

          6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

          7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

          8) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

          9) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

          10) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

          1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)

          2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)

          3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)

          4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562)

          5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)

          6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562)

          7) หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562)

          8) หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562)ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-811-128, 043-602-053

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา